هیچ سندی را که علیه منافع ملت باشد، امضا نکردم

راستش نمیدانم از کجا شروع کنم، نمیدانم چه بگویم، واز کدام غمهایم برایتان بگویم؟ از غم دلتنگی هایم یا از غم توهین ها و تهمت های ادامه دار ویا از تباه کردن دستاوردها و تصمیمات ارزشمند دولت شما!؟ ادامه شو بخونید...