امام حسین(ع) می فرمایند : 

 

گفتگوی علمی مایه زیاد شدن فهم علم است.